Thư GHT NAT GHVNHK rủ BCH HT Long Beach đi đêm

Hãy xem GHT NAT (Nguyen Anh Tai) đã rủ BCH HT LB đi đêm như thế nào.  Mời BCH HT LB họp trước khi lưu mời MsQN để cảnh cáo là đừng nên tiến hành việc lưu mời Ms QN Trần T Nha vì sẽ có khó khăn, conflict of interest.  Chẳng lẻ mỗi lần HT nào cần lưu mời QN là GHT phải mời BCH HT đó họp riêng sao!  Hay chỉ là vị MsQN nào mà GHT hết lòng yêu thương nâng đở!

thu di dem GHT goi BCHLB oct 2 20070001

NMC

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One Response to “Thư GHT NAT GHVNHK rủ BCH HT Long Beach đi đêm”

  1. daniel586 Says:

    Dr. Redman is accurately stated Tai’s letter built on misinformation

    “Tai’s letter puts Simpson in a bad light. The letter maligns Dr.Nha in a way that is likely to leave its reader wondering why on earth Simpson University Tozer Seminary would want to have him represent it and teach for it. But Tai’s case is built on misinformation that calls for correction.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: